แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)