หน้าแรก

ข่าวสาร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

ประกาศ เปิดรับส่งเอกสารออกฝึกงานวิชาชีพ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินคืน 20% ภาคเรียนที่ 1-2564

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

คู่มือการรับมือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ3 ประจำปีการศึกษา 2564

แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์