แนะแนวการศึกษาแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564  งานแนะแนว พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรเตรียมวิศวฯของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่มีความสนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี