การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Championship.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Champion” ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร