รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รับตรง กรณีพิเศษ (วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

Continue Reading →