ปวช.ช่างเขียนแบบเครื่องกล

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • 👨‍🎓👩‍🎓 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร

 • 👉 ทางเว็ปไซต์ที่ www.rmutp.ac.th  หรือ  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
 • 👉 สมัครด้วยตนเองที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • 4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา)
 • 5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

การสอบคัดเลือก (รอบรับโควตา)

 1. สอบข้อเขียน (ทดสอบเบื้องต้น)
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในเอกสาร ปพ.1

การสอบคัดเลือก (รอบรับตรง)

 1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย, สังคมศึกษา, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 2. สอบสัมภาษณ์