ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนแต่ะละสาขาวิชาที่ผ่านการฝึกงานนำเสนอผลงานเพื่อทดสอบความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกงาน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นมืออาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน และช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดผ่านรูปแบบออนไลน์ FACEBOOK LIVE ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับมอบวุฒิบัตรจากการแข่งขันโครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2) โดยได้รับเกียรรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้มอบ ในงาน “การแสดงผลงานสื่อดิจิทัลและรับมอบวุฒิบัตรของโครงการย่อย” โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้จัดงาน

แนะแนวการศึกษาแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564  งานแนะแนว พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรเตรียมวิศวฯของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่มีความสนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี