แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)