ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนแต่ะละสาขาวิชาที่ผ่านการฝึกงานนำเสนอผลงานเพื่อทดสอบความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกงาน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นมืออาชีพ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน และช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดผ่านรูปแบบออนไลน์ FACEBOOK LIVE ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564