ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • 👨‍🎓👩‍🎓 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • 4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
 • 5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ข้อเด่นของ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

 • 1. มุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพ เช่น ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์, ติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดเล็ก, พัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น, ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กโดยมุ่งเน้นการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก 
 • 2. เสริมความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, และสาขาอื่น ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • 3. คณาจารย์ มีใบประกอบวิชาชีพครู (กค.), มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ เช่น
  • – Huawei HCIA R&S
  • – Huawei HCIA Cloud Computing
  • – Cisco CCNA R&S
  • – CompTIA A+, Network+, CTT+
 • 4. มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน