การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี และผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะกรรมการการตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์