การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Championship.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Champion” ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประธานชมรมเฟืองเหนือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเลและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายทะเล สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชายทะเล โดยได้รับเกียรติจากคุณอิฐธิรัตน์ จันทร ประธานกลุ่มกะตอยรัก(ษ์) สามร้อยยอด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเลและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายทะเล สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชายทะเล โดยได้รับเกียรติจากคุณอิฐธิรัตน์ จันทร ประธานกลุ่มกะตอยรัก(ษ์) สามร้อยยอด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์