หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

   นายพิเชษฐ์  บุญญาลัย
   Mr.Pichest  Boonyalai
   หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
   Head of Mechanical Technology
   E-mail : pichest.bo@rmutp.ac.th
   โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4137, 4138 และ 4169