หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผศ.ดร.พูนศรี วรรณการ
Asst.Prof. Dr.Poonsri Wannakran
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Head of Electrical Technology
E-mail : poonsri.w@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4150, 4151 และ 4152