อาจารย์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ
Asst.Prof. Weerayuth Khunrattanasiri, D.Eng.
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
Head of Computer Techniques
E-mail : 
weerayuth.k@rmutp.ac.th
โทร.  02-665-3777,02-665-3888 ต่อ 8338
Line-ID : weerayuth.kh
Facebook : https://www.facebook.com/tc.rmutp/
เว็บไซต์สาขาวิชา : http://www.cpe.eng.rmutp.ac.th

ผศ. สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์
ผศ.ดร. บุรัสกร อยู่สุข
อ. วัลภา ภุมมะระ
ดร. เกรียงไกร เหลืองอำพล
อ. วิปัศย์ ปุยสำลี
อ. ยุทธนา สรวลสรรค์