อาจารย์ช่างเขียนแบบเครื่องกล

อ.พรพิศ ศิริมา
Ms.Pornpit Sirima
หัวหน้าสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
Head of  Mechanical drawing
E-mail :pornpit.s@rmutp.ac.th
โทร.  02-836-3000 ต่อ 4137
เว็บไซต์สาขาวิชา : http://www.ie.eng.rmutp.ac.th