อาจารย์ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร
Asst.Prof.Kamontip  Wattakeekamthorn
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Head of Electronics Technologys
E-mail : kamontip.w@rmutp.ac.th
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162