หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผศกมลทิพย์วัฒกีกำธร.
Asst.Prof.Kamontip Wattakeekamthorn
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าอิเล็กทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยี
E-mail: kamontip.w@rmutp.ac.th
ปก่อนโทร 0-2836-3000 ต่อ 4160, 4161 และ 4162