รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รับตรง รอบ 3 (วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
👉👉ปฏิทินการรับสมัครสอบ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/Vacational_R3.pdf