รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 รับตรง กรณีพิเศษ (วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

 
👉👉ปฏิทินการรับสมัครสอบ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/AdmisVa63-plus.pdf
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.