ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • 👨‍🎓👩‍🎓 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  • 4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
  • 5. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ข้อเด่นของ ปวช.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

  • 1. มุ่งเน้นทักษะทางวิชาชีพ เช่น ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์, ติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดเล็ก, พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บ และแอพพลิเคชั่น, ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เป็นต้น
  • 2. มีความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า, และสาขาอื่น ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • 3. มีคณาจารย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู, มีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ เช่น Huawei, Cisco
  • 4. มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน