ข่าวสารของคณะฯ(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

ข่าวสาร

แนวทางในการฝึกงานวิชาชีพภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

แจ้งรายชื่อนักเรียน ผู้เข้าทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล (V-NET)

คำสั่ง เรื่องการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2563

ขอเชิญนักเรียนระดับใบปริญญา(ปวช.) เข้าร่วม “โครงการรวมชาติบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับตรง รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2564

สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคการศึกษา 2564

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กิจกรรม

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2)

แนะแนวการศึกษาแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Championship.

ประธานชมรมเฟืองเหนือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล”

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “จิตยึดวินัย ใจยึดคุณธรรม”