เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

📣 เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

โดยข้อปฏิบัติดังนี้
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/yBuRo7v9uFcbVfac8 (ในกรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว)
📌รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระบบปิดลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.
📌 นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป
📍 หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้ได้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.