สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคการศึกษา 2564

📢📢เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 รับตรง(วุฒิ ม.3) สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

 
👉👉ปฏิทินการรับสมัครสอบ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/AdmisVa63-plus.pdf
 

รายละเอียดของแต่ละสาขา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.