โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับมอบวุฒิบัตรจากการแข่งขันโครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2) โดยได้รับเกียรรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้มอบ ในงาน “การแสดงผลงานสื่อดิจิทัลและรับมอบวุฒิบัตรของโครงการย่อย” โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้จัดงาน

แนะแนวการศึกษาแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564  งานแนะแนว พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรเตรียมวิศวฯของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่มีความสนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี และผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะกรรมการการตรวจ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของคณะต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Championship.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “การแข่งขันเกมส์ MOBA ROV Champion” ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประธานชมรมเฟืองเหนือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเลและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายทะเล สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชายทะเล โดยได้รับเกียรติจากคุณอิฐธิรัตน์ จันทร ประธานกลุ่มกะตอยรัก(ษ์) สามร้อยยอด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเลและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายทะเล สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชายทะเล โดยได้รับเกียรติจากคุณอิฐธิรัตน์ จันทร ประธานกลุ่มกะตอยรัก(ษ์) สามร้อยยอด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์             

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “จิตยึดวินัย ใจยึดคุณธรรม”

ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “จิตยึดวินัย ใจยึดคุณธรรม” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้กราบนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร พระนักเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัย เป็นพระวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจในธรรมะ ในหัวข้อ “ปลูกฝังคุณธรรมนำตนพ้นภัย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทัศนคติในการดำเนินชีวิตของ นักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนรากฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติดี รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ นาย ประสิทธิ์ แพงเพชร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ นิสิต และผู้เข้าร่วมรับฟัง จึงได้ทั้งข้อคิด และความสนุกสนานตลอดการบรรยายธรรมะ