ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปวส.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดหลักสูตร)