การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปวช.

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่2563 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น